Muddled World Orchestra FragmentI 「オカリナ・オデッサと呪いの魔術」, Muddled World Orchestra FragmentI 「オカリナ・オデッサと呪いの魔術」 レビュー, RPG, レビュー

 

Muddled World Orchestra FragmentI 「オカリナ・オデッサと呪いの魔術」の紹介です。

 

ストーリー・システム

オカリナ・オデッサはとある国の宮廷魔術師。